Przejdź do treści
Strona główna » Konkurs Filmowy – RODZINA TO JEST SIŁA

Konkurs Filmowy – RODZINA TO JEST SIŁA

REGULAMIN Konkursu Filmowego

dla uczniów Szkół Podstawowych i ich rodzin

 

Hasło Konkursu: RODZINA TO JEST SIŁA

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Cele konkursu:
  • Promowanie wartości rodzinnych.
  • Propagowanie wspólnego spędzania czasu z rodziną.
  • Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z rodziną.
  • Odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych.
  • Uzmysłowienie uczniom wartości rodziny, jej siły, wzajemnego wsparcia.
  • Rozwijanie kreatywności wśród dzieci.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie diecezji kieleckiej.
 3. Organizatorzy Konkursu: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Lubomira Różyckiego w Kielcach oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

 

 • 2 Zadanie konkursowe

 

 1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego filmu pod tytułem „Mój wspólny czas z rodziną”,
  w którym zostanie pokazane, jak spędza się wolny czas razem ze swoimi bliskimi.
 2. Organizator pozostawia Uczestnikom wybranie formy filmu, którą może być reportaż, wywiad, teledysk, spot.
 3. Prace konkursowe wykonywane są przez uczniów razem z ich rodzinami.

 

 • 3 Wymagania dotyczące pracy konkursowej

 

 1. Na konkurs każdy Uczestnik wraz z rodziną może przesłać jeden film.
 2. Pracę konkursową należy nadesłać w jednym z formatów: mp4., avi, flv., mov.
 3. Czas projekcji filmu nie przekracza 5 minut (minimum 2 minuty).
 4. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu wybranego przez Uczestników urządzenia multimedialnego.

 

 • 4 Prawa autorskie

 

 1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.
 3. Uczestnik konkursu   dodatkowo   zapewnia,    że    osoby/instytucje    występujące lub uwiecznione
  w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od opiekunów wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.
 4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych
  w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno- informacyjnych Organizatora.
 5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem
  w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

 

 • 5 Zgłoszenia prac konkursowych

 

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać maksymalnie do 30 kwietnia 2024 roku.
 2. Prace konkursowe przysyłamy na adres e-mail: katechezakielce@gmail.com.
 3. Zgłoszenie, aby było przyjęte musi zawierać uzupełnioną „Kartę Uczestnika” (załącznik).
 4. Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 

 • 6 Komisja Konkursowa

 

 1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna
 3. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

 

 • 7 Ogłoszenie wyników

 

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 15 maja w ZPSM im. Ludomira Różyckiego (25-536 Kielce, ul. Wojewódzka 12).
 2. Organizatorzy dokładną godzinie wręczenia nagród przekażą Nauczycielowi będącemu szkolnym opiekunem Uczestnika.

 

 • 8 Uwagi końcowe

 

 1. Decyzje Organizatora i Komisji Konkursowej są ostateczne.
 2. Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych m.in. z dojazdem po odbiór nagród.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na internetowej stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz na stronie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Pobierz:

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik_Karta Uczestnika